Platné stanovy ke stažení, 2018

Stanovy Spolku Jednota pro deinstitucionalizaci – JDI, z. s.

 

Čl. 1
Název, forma a sídlo

 1. Název:                   Jednota pro deinstitucionalizaci – JDI, z. s.

     Sídlo:                     Šlikova 40, Praha 6

Čl. 2
Účel Spolku

 1. Spolek Jednota pro deinstitucionalizaci – JDI, z. s. (dále jen „Spolek“) je dobrovolné, nezávislé a neziskové uskupení spojující svoje členy na základě společné vize a zájmu:
  • Vize: lidé, kteří z důvodu zdravotního postižení, věku nebo nepříznivé sociální situace potřebují pomoc druhých lidí a specializované služby – např. sociální, zdravotní, výchovně-vzdělávací, získávají pomoc, podporu a služby ve svém přirozeném prostředí a komunitě.
  • Zájem: Směřování k systémové společenské změně zejména v oblasti sociálních a zdravotních služeb, školských zařízení, ke společenské soudržnosti a k vyrovnání příležitostí a lidských práv pro lidi s postižením, aktivně se zasazujeme o deinstitucionalizaci, tj. přeměnu institucionální, ústavní péče v dostupnou a individuální podporu v komunitě.
 1. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čl. 3
Činnosti Spolku

 1. Hlavní činnost Spolku tvoří zejména:
  1. Spolupráce a výměna zkušeností, informací a nástrojů z oblasti vize a zájmu Spolku, mezi členy i s dalšími subjekty a osobami ovlivňujícími situaci/stav deinstitucionalizace.;
  2. pořádání akcí zaměřených na výměnu zkušeností v oblasti rozvoje komunitních služeb a přechodu od institucionální péče směrem ke komunitní a terénní podpoře;
  3. podpora zadavatelů, zřizovatelů a poskytovatelů, kteří se rozhodli realizovat deinstitucionalizaci;
  4. podpora lidí, kteří bydlí a žijí v ústavní službě a přejí si žít v komunitě a s místní podporou.
  5. podpora organizací a jednotlivců, kteří se zabývají rozvojem komunitních služeb;
  6. tvorba metodických materiálů a doporučení.
  7. připomínkování zákonných norem, politik a dalších koncepčních materiálů, které mají vztah k vizi a zájmu Spolku JDI;
  8. pořádání vzdělávacích a odborných akcí (kurzy, semináře, workshopy, konference apod.);
  9. metodická, konzultační a supervizní činnost;
  10. výzkumná činnost;
  11. zřízení a provoz kanceláře či zařízení Spolku
 2. V rámci provozování hlavních činností může Spolek provozovat vedlejší hospodářskou činnost, kdy případný zisk bude použit výhradně k podpoře jeho hlavních činností. Vedlejší činnost Spolku zahrnuje zejména.

Čl.  4
Členství ve Spolku

 1. Členem Spolku se může stát:
  1. fyzická osoba, která souhlasí s účelem Spolku a je starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky či mimo ně
  2. právnická osoba, jejíž činnost není v rozporu s účelem Spolku, má sídlo na území České republiky či mimo něj. Právnická osoba je reprezentována jedním statutárním zástupcem nebo jeho pověřeným zástupcem.
  3. Pro vznik členství je třeba doporučení alespoň dvou stávajících členů Spolku. Členství vzniká dnem, kdy Výbor Spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky, jméno/název doporučujícího člena Spolku JDI a vlastnoruční podpis žadatele. U právnické osoby: jméno, adresu, IČO, jméno příjmení statutárního zástupce, telefonické spojení a emailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis osoby zastupující právnickou osobu.
 1. Výbor Spolku o přijetí žadatele za člena rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 2. Člen Spolku má právo zejména:
  1. účastnit se veškeré činnosti Spolku, volit Výbor Spolku, a být do těchto orgánů volen,
  2. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti Spolku,
  3. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku.
 3. Člen Spolku je povinen zejména:
  1. dodržovat stanovy a chovat se tak, aby svým chováním nepoškodil majetek a dobré jméno Spolku,
  2. přispívat k naplňování účelu a hlavní činnosti Spolku,
  3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Spolku,
  4. sdělovat Předsedovi Spolku změny údajů uvedených v přihlášce,
  5. hradit členské příspěvky.
 4. Spolek vede písemný seznam svých členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí Předseda Spolku, ten je rovněž odpovědný za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich Předseda Spolku prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Spolek zveřejní na svých stránkách seznam těch členů, kteří s tím vysloví souhlas.

Čl. 5
Zánik členství

1. Členství zaniká 

 1. na základě písemného oznámení člena Spolku o ukončení členství ve Spolku,
 2. smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
 3. vyloučením člena pro závažné nebo opakující se porušování stanov nebo usnesení Valné hromady, d) zánikem Spolku bez právního nástupce.

Čl. 6
Orgány Spolku

 1. Orgány Spolku jsou:
  1. Valná hromada,
  2. Výbor Spolku,
  3. Předseda Spolku

 

Čl. 7
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku, který určuje činnost a pracovní strategii vedoucí k naplňování základního cíle Spolku. Tvoří ji všichni členové Spolku.
 2. Zasedání Valné hromady svolává Předseda Spolku nejméně jednou ročně a následně ji také vede. Valná hromada je schopná se usnášet za účasti nadpoloviční většiny členů Spolku. Není-li Valná hromada schopna se usnášet, svolá Výbor Spolku náhradní Valnou hromadu do 1 měsíce od termínu původního konání, tato náhradní Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 3. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.
 4. O zrušení Spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou.
 5. O zasedání Valné hromady pořizuje zápis pověřený člen Spolku. Zápis ověřují podpisem další dva členové Spolku (přičemž jeden z nich je vždy Předseda Spolku nebo Místopředseda Spolku), kteří se zasedání Valné hromady účastnili.
 6. Valná hromada bude svolána i v případě, že třetina členů Spolku podá ke svolání podnět.
 7. Do působnosti Valné hromady náleží zejména:
  1. schvalování stanov a jejích změn,
  2. rozhodování o změně sídla Spolku,
  3. volba a odvolávání členů Výboru Spolku,
  4. schvalování zpráv o činnosti Spolku a zpráv o hospodaření za předcházející období,
  5. schvalování koncepce činnosti Spolku na další období,
  6. stanovení výše členských příspěvků,
  7. schvalování rozpočtu Spolku na příští období,
  8. volba čestných členů Spolku,
  9. rozhodování o vyloučení člena Spolku,
  10. rozhodování o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
  11. rozhodování o dalších otázkách, pokud si Valná hromada vyhradí rozhodování o nich.
  12. kontrolní funkce Spolku. A to tím, že:
   • vyjadřuje se k hospodaření a schvaluje účetní závěrku
   • vyjadřuje se k dosahování vize a udržení společného zájmu
   • schvaluje případný plán činnosti Spolku a vyjadřuje se k plnění plánu.

Čl. 8
Výbor Spolku

 1. Rozhoduje o přijetí člena Spolku;
 2. má 5 členů; z nichž dva jsou zvoleni na valné hromadě následující po té, kdy byli zvoleni tři členové;
 3. v čele stojí předseda, kterého volí Výbor Spolku na dobu čtyř let;
 4. předseda řídí činnost Výboru Spolku a zastupuje jej navenek;
 5. Předseda navrhuje svého zástupci z řad členů výboru – jednoho místopředsedu, který může zároveň za Spolek samostatně jednat.
 6. Usnesení Výboru Spolku se přijímá většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy;
 7. Výbor Spolku svolává předseda nebo jiný pověřený člen výboru Spolku nejméně dvakrát ročně, emailovou zprávou adresovanou členům Výboru Spolku s alespoň 5ti denním předstihem;
 8. Výbor Spolku svolává nejméně jedenkrát ročně Valnou hromadu Spolku. Pozvánka na Valnou hromadu Spolku musí být odeslána na emailovou adresu nebo do datové schránky všem členům Spolku nejpozději 30 kalendářních dnů před jejím konáním. Pozvánka kromě místa, data a času konání Valné hromady musí obsahovat i její program,
 9. Výbor Spolku vybírá a jmenuje nebo odvolává předsedu Spolku a místopředsedu Spolku;
 10. Výbor Spolku určuje pracovní náplň a kompetence předsedy Spolku a místopředsedy Spolku;
 11. Výbor Spolku kontroluje činnost kanceláře a zařízení Spolku;
 12. funkční období členů Výboru Spolku je čtyř let.

Čl. 9
Jednání jménem Spolku

 1. Předseda Spolku je statutárním orgánem Spolku a zastupuje Spolek ve všech věcech.
 2. Podepisovat za Spolek může předseda Výboru Spolku. Podepisuje se tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis.
 3. V případě uzavírání smluv týkajících se částky převyšující 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) musí být smlouva podepsána Předsedou i Místopředsedou Spolku. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí jednoho z nich, musí být jeho podpis nahrazen podpisem kteréhokoliv člena Výboru Spolku.
 4. Předseda Spolku řídí činnost Spolku mezi zasedáními Valné hromady a do jeho působnosti patří zejména:
  1. plnění usnesení Valné hromady, a přijímání příslušných rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
  2. příprava podkladů pro jednání a rozhodování Valné hromady,
  3. zabezpečování hospodaření dle schváleného rozpočtu,
  4. projednávání návrhů, připomínek a podnětů předložených členy Spolku,
  5. zápis nových členů Spolku do písemného seznamu členů Spolku,
  6. zajištění řádného vedení předepsané evidence a účetnictví, rozhodování o otázkách běžné činnosti Spolku, kromě těch, které jsou těmito stanovami vyhrazeny Valné hromadě,
 5. V době jeho nepřítomnosti nebo v případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí Předsedy Spolku, vykonává jeho funkci místopředseda Spolku, a to až do zvolení jeho nástupce. Valná hromada je v takovém případě povinna doplnit Výbor Spolku do jednoho roku. Pokud tak neučiní, je kterýkoliv člen Spolku oprávněn svolat Valnou hromadu, která zajistí volby do Výboru Spolku. Takto svolaná Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Čl. 10
Hmotné prostředky Spolku

 1. Hmotné prostředky pro svoji činnost získává Spolek:
  1. z dobrovolných příspěvků členů, členských příspěvků,
  2. z grantů
  3. z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
  4. z příspěvků a dotací ze státního rozpočtu či z rozpočtů obecních,
  5. z darů fyzických a právnických osob.
 2. Spolek vede účetnictví v souladu s právními předpisy a Stanovami se zřetelem na zásadu péče řádného hospodáře. Finanční prostředky Spolku, kromě provozní hotovosti jsou ukládány na účty k tomuto účelu zřízenému. Vedení účetní evidence a archivace účetních dokladů zajišťuje předseda Spolku.
 3. S výsledky hospodaření seznamuje členy Spolku předseda Spolku na každé Valné hromadě.
 4. Účetnictví je vedeno transparentně, přístupno každému členovi Spolku.
 5. Kontrolu hospodaření provádí Valná hromada.
 6. V případě zániku Spolku je jeho majetek po provedené likvidaci převeden na Spolek vykonávající obdobnou činnost.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
 2. Stanovy byly schváleny dne 28.6.2018 na schůzi zakládajících členů Spolku. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u příslušného Krajského soudu.