Dlouhodobá vize JDI
2020

Nikdo v ČR nežije v ústavním zařízení a žije v komunitě společně s místními. Jako hlavní a účinný způsob pomoci lidem se znevýhodněním je přijata a používána podpora v přirozeném prostředí a prostřednictvím komunitních sociálních služeb.

 

VIZE a CÍLE

2014

Odborníků a neziskových organizací na téma deinstitucionalizace v České republice

Vize

Směřujeme k systémové společenské změně v oblasti sociálních služeb, ke společenské soudržnosti a k vyrovnání příležitostí a lidských práv pro lidi s postižením – chceme se aktivně zasazovat o deinstitucionalizaci sociálních služeb.

Usilujeme o to, aby:

 • byl opuštěn koncept pobytových ústavních služeb jako neprofesionální a nevyhovující,
 • každý člověk s postižením měl příležitost nežít v ústavu a dostával přiměřenou podporu v přirozeném prostředí,
 • fungovaly kvalitní komunitní služby a odborná i společenská kontrola jakosti služeb,
 • sociální pracovníci poskytovali a rozvíjeli kvalitní a účinné služby na základě individuálních potřeb konkrétních lidí,
 • existovala společenská poptávka po sociálním začleňování lidí s postižením,
 • rodiče, pečující osoby a lidé s postižením byli účastníky rozhodování.

Cíle

 1. Podpora v komunitě
  • Zajistit, aby lidé dostávali potřebnou podporu kvalitních komunitních sociálních služeb v domácím prostředí, koordinovanou sociálními pracovníky na obcích.
  • Řešit odděleně bydlení a poskytování péče a zajistit cenově dostupné bydlení pro osoby s postižením.
  • Veřejné prostředky určené na sociální služby rozdělovat podle potřeb jednotlivých lidí s postižením, nikoli podle zdravotních diagnóz.
  • Zajistit dostupnost efektivních služeb zaměstnanosti, rovnost v přístupu ke zdravotní péči a dostupnost kompenzačních pomůcek a dětem a mladým lidem s postižením dostupnost vzdělávání v hlavním proudu.
 2. Stop ústavům
  • Zastavit přijímání dospělých i dětí se zdravotním postižením do existujících ústavních zařízení a kvalifikovat žádost rodiny o umístění dítěte s postižením do pobytové sociální služby jako situaci ohrožující dítě.
  • Nevytvářet nová ústavní zařízení ústavní péče.
  • Transformovat stávající ústavní zařízení pro lidi se zdravotním postižením, ústavní zařízení pro děti a ústavní zařízení pro lidi s duševní nemocí do komunitních služeb poskytovaných v domácím a přirozeném prostředí.
  • Vytvořit, schválit a naplňovat státní strategii transformace/deinstitucionalizace.
 3. Spolupráce
  • Vytvořit síť odborníků, představitelů správy a samosprávy a pečujících osob, kteří usilují o péči o lidi s postižením v přirozeném prostředí.
  • Zapojit lidi s postižením do rozhodování.
  • Získat podporu veřejnosti pro proces deinstitucionalizace a její cílový stav (lidé s postižením žijí a jsou uživateli služeb v přirozeném prostředí).